Sunuş

2019 - 2023 STATEJİK PLANIMIZ

''Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir."

Mustafa Kemal Atatürk

Değişim yeryüzünde değişmeyen bir gerçektir. Ancak 20.yüzyılın başlarından itibaren değişimin hızı giderek artmıştır.20.yy’ın son çeyreğinde ise teknolojik gelişmelerle beraber bilişim alanında da yaşanan çok hızlı gelişmeler ve değişmeler günlük hayatımızı çepeçevre kuşatmıştır. Bu hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler kurumların işleyişlerini ve dinamiklerini etkilemiştir.

Bu durum karşısında kurumlar çalışanların performansını, iş doyumlarını ve verimliliklerini gözden geçirmek durumunda kalmışlardır. Bu noktadan hareketle de işleyişin, gelişimin ve kalkınmanın bir plan dahilinde gerçekleşmesi bir ihtiyaç bir zorunluluk halini almıştır. Hatta 1960 yılında sonra bizde ilk planlı kalkınma dönemi başlamıştır. DPT tarafından beş yıllık kalkınma planları hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. Yaşadığımız süreçte ise kurumların işleyiş ve gelişimleri içinde planlı dönem başlamıştır.

Stratejik planın ortaya çıkışı da bu felsefeden hareketle olmuştur. Her kurum kendi ‘’vizyonunu’’ ve’’misyonu’’ belirlemek durumunda kalmıştır. Ayrıca nitelikli ve kaliteli işgücü yetiştirmek, çağın gelişmelerini yakalamak kurumlar ve organizasyonlar için olmazsa olmaz hedefler haline gelmiştir. Bu bağlamda ekip çalışması ve takım ruhu önem kazanmıştır.

Okulumuzun da gelecek hedeflerine ulaşması tüm paydaşlarımızın desteği ve katkısı ile mümkün olacaktır. Stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen stratejik plan ekibine teşekkür ediyorum.  

Ali Haydar Şahin

Okullar Müdürü

C1.PNG
bursameltemokullari-2bef7553.jpg
c2.PNG
c3.PNG
c4.PNG
c5.PNG
c6.PNG
c7.PNG
c8.PNG
c9.PNG
c10.PNG

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ

Tablolar Ve Şekiller

Kısaltmalar

Tanımlar

Giriş Ve Hazırlık Süreci

Stratejik Planı Hazırlık Süreci 

Stratejik Planlama Kordinasyon Ekibi

Meb Stratejik Planlama Takvimi

Okul Stratejik Planlama Takvimi

II:BÖLÜM Durum Analizi

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler

Mevzuat Analizi 

Paydaş Analizi 

Kurum İçi Ve Kurum Dışı Analizi 

PEST-EE

GZFT

Sorun Gelişim Alanları

III:BÖLÜM Geleceğe Bakış

Misyonumuz

Vizyonumuz ve Temel Değerler

Amaç, Hedeflere İlişkin Mimari 

Amaç, Hedef, Gösterge Stratejiler

IV:BÖLÜM Maliyetlendirme

İzleme Ve Değerlendirme Modeli

Onay Bölümü

 

Tablolar Ve Şekiller

Tablo 1: Stratejik Planlama Ekibi

Tablo 2: Okulumuzda Çalışan Personel Sayısı

Tablo 3: Okul Çalışanları Mevcut Verileri

Tablo 4: Öğrenci Sayıları

Tablo 5: Öğretmen Bilgileri

Tablo 6: İnsan Kaynakları

Şekil 1: Plan Oluşum Şeması

Şekil 2: Özel Bursa Meltem Okulları Müdürlüğü Teşkilat Yapısı

Kısaltmalar

AB                  : Avrupa Birliği

ABİDE           : Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

BT                   : Bilişim Teknolojileri

CİMER           : Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

CK                  : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

DYS               : Doküman Yönetim Sistemi

EBA               : Eğitim Bilişim Ağı

FATİH            : Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekâtı

IPA                 : InstrumentforPre-Accession Assistance (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı)

MEB               : Millî Eğitim Bakanlığı

MEBBİS          : Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

MEBİM           : Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi

MEİS              : Millî Eğitim İstatistik Modülü

OECD             : OrganisationforEconomicCo-operationand Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)

OSB                : Organize Sanayi Bölgesi

PESTLE           : Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik, Yasal ve Ekolojik Analiz 

PDR                : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

PISA               : Programmefor International StudentAssesment (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)

RAM              : Rehberlik Araştırma Merkezi

STK                : Sivil Toplum Kuruluşu

TIMMS           : Trends in International MathematicsandScienceStudy (Matematik ve Fen Bilimleri Uluslararası Araştırması)

TİKA              : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

TÜBİTAK         : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu

TYÇ                : Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

YDS                : Yabancı Dil Sınavı

Tanımlar

Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) : Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekâna/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimlicoğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları: Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kurslardır.

Eğitsel Değerlendirme: Bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçlarını eğitsel amaçla belirleme sürecidir.

İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder.

Okul-Aile Birlikleri: Eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kurulan birliklerdir.

Ortalama Eğitim Süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme Raporu'nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.

Öğrenme Analitiği Platformu: Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve mizacına yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği platformdur.

Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.

Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): Diğer gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder.

Özel Yetenekli Çocuklar: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireydir.

Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir.

Ulusal Dijital İçerik Arşivi: Öğrenme süreçlerini destekleyen beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlamaya yönelik eğitsel dijital içerik ambarıdır.

Uzaktan Eğitim: Her türlü iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekân bağımsız olarak insanların eğitim almalarının sağlanmasıdır.

Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder.

Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.

1. BÖLÜM

Giriş Ve Hazırlık Süreci

 

 

 İnsan doğası gereği mükemmele ulaşmayı ister, mükemmele ulaşma fikrinden verimlilik fikri doğmuştur. Verimlilik ‘işleri doğru yapmaktır’ globalleşen dünyada ihtiyaçlar sınırsızdır kaynaklar ise sınırlıdır. Bunun için kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, büyük önem taşır. Bir kurumun verimliliği kadar etkinliği de önemlidir. Etkinlik ‘doğru işler yapmaktır.’ Bu da rasyonel planlamayla olur.

Okulumuzun stratejik planı hazırlanırken paydaşlarımızın tümünün fikirlerini almaya azami ölçüde dikkat ettik gelişmeye açık yönlerimizi tehditlerimizi fırsatlarımızı ve güçlü yönlerimizi tespit ettik. Okulumuza yeni ufuklar açabilecek bir stratejik plan hazırlamaya çalıştık. Özel Bursa Meltem Ortaokulu olarak bütün paydaşlarımızın katılımıyla hazırladığımız bu planla önümüzdeki 5 yılda takip edeceğimiz stratejiyi ortaya koymuş, bu strateji doğrultusunda gerçekleştireceğimiz eylem planını hazırlamış bulunmaktayız. Artık bütün paydaşlarımızla birlikte ne yaptığımızın daha fazla bilincindeyiz.

 Stratejik plan sayesinde zaten yapmakta olduğumuz çalışmaları artık belli bir plan ve program dâhilinde, neyi niçin yaptığımızı, sonuçtan neler beklediğimizi, beklediğimizi elde edip edemediğimizi nasıl ölçüp değerlendireceğimizi bilerek yapacağız. Ayrıca bu stratejik plan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmede maddi ve insan kaynaklarımızın daha etkili kullanılmasına olanak tanımaktadır.

Geleceğe yönelik misyon, vizyon, amaç-hedefler ve performans göstergeleri doğrultusunda daha güçlü işbirlikleri oluşturmayı ve paydaşlarımızdan daha çok destek sağlamayı hedefleyen plan okulumuzu daha ileriye götürmek için verdiğimiz ve vereceğimiz çabaların yol haritası olacaktır.

 

                                                                                                                                        Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

 

  Stratejik Plan Hazırlık Süreci

 

  Yasal Çerçeve

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Sayılı Genelgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023Stratejik Planı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Planı gibi yasal düzenlemelerle Okulumuzun stratejik planının hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

 

Özel Bursa Meltem Okulları Müdürlüğü

2019-2023 Stratejik Planlama süreci:

 

Özel Bursa Meltem Okulları Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi stratejik planlama çalışmaları Milli Eğitim bakanlığının 2013/26 sayılı genelgeleri başlamıştır. İlk olarak Stratejik Planlama Üst Kurulu oluşturulmuştur. Daha sonra Okullar Müdürü Ali Haydar ŞAHİN’in yönetiminde okul Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur.

 

Daha sonra durum analizine veri oluşturması amacıyla öncelikle paydaş analizi yapıldı. Paydaş analizinden sonra kurum paydaşlarına memnuniyet anketleri düzenlendi. Stratejik Planlama çalışmalarını veri oluşturması amacıyla okuldaki diğer müdür yardımcılarından okul faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgiler istendi.

 

Paydaş anketleri sonrası Stratejik Planlama Çalıştayı’na hazırlık amacıyla çalıştaya katılacak kişilere Rehber Öğretmenimiz Rabia SİLİ tarafından eğitim verildi. Yapılan eğitim sonrası başlayan çalıştayda Özel Bursa Meltem Okulları Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Yapılan çalıştaylarda okulumuzun tüm paydaşlarının görüş düşünceleri ve beklentileri dikkate alınmaya çalışılmıştır.

 

Daha sonra aralık ayı sonunda ikinci bir çalışma yapılarak Stratejik Plana son hali verilmiştir.

A. Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi

Tablo 1. Stratejik Planlama Ekibi

B. Stratejik Plan Modeli

 

Okulumuzun stratejik planın hazırlanmasında tüm tarafların görüş ve önerileri ile eğitim önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model benimsenmiştir.

Stratejik planımızın temel yapısı Bakanlığımız Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından kabul edilen Bakanlık Vizyonu temelinde eğitimin üç temel bölümü (erişim, kalite, kapasite) ile paydaşların görüş ve önerilerini baz alır nitelikte oluşturulmuştur.

C. MEB Stratejik Planlama Takvimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Stratejik Planlama Takvimi

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

 

1.Tarihi Gelişim

 

Okulumuz 1996 – 1997 Eğitim-öğretim yılında eğitim öğretimine şimdiki yerinde başlamıştır. Okulumuz. Özel Bursa Meltem İlkokulu, Özel Bursa Meltem Ortaokulu  ve Özel Bursa Akşam Lisesi ile aynı binada MELTEM EĞİTİM KURUMLARI olarak faaliyet etmekte olan “Butik” bir okuldur.

Tablo 2: Okulumuzda Çalışan Personel Sayısı

2. Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetler

 

Okulumuz; Bursa ili Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi Meltem Sokak No: 3  adresindeikamet edip 5,6,7 ve 8. Sınıfa kadar olan okul çağındaki çocuklarımızın cinsiyet gözetilmeksizin, T.C Anayasasının eğitimle ilgili hükümleri,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, İlköğretim Kurumları yönetmeliği doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerine yardımcı olmak, onları ortaöğretim kurumları ve Mesleki Eğitim kurumlarına hazırlamaktır.

a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:

 1. Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,

 2. Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak,

 3. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

 4. Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,

 5. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,

 6. Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,

 7. Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,

 8. Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,

 9. Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,

 10. Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.

 

b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:

 

 1. Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek,

 2. Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,

 3. Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,

 4. Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,

 5. Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,

 6. Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,

 7. Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,

 8. Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

 9. Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak 

10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.

 

c) Öğrencilere yönelik görevler:

 

 1. Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,

 2. Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,

 3. Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 4. Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,

 5. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

 6. Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,

 7. Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

 8. Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 9. Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,

 10. Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.

 

ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:

 1. Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,

 2. Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

 3. Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,

 4. Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.

Bunların yanında Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde belirtilen faaliyetleri kapsamaktadır.

 

3. Mevzuat Analizi

 

Özel Bursa Meltem Anadolu LisesiMüdürlüğü 2019-2023Stratejik Planın hazırlanmasında aşağıdaki kanun ve yönetmelikler dikkate alınmıştır.

 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Temel Kanunu

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

 • İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

 • Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

 • Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 • İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

 • Milli Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlileri Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ve Bakanlığa Bağlı Kuruluşlardan Gelen Genelgeler

 • İlköğretim Kurumları Standartları Yönergesi

 • MEB Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Tarafından Onaylanmış Olan Öğretim Programlarının Uygulama Esasları İle İlgili Kurul Kararlar

 

4.Paydaş Analizi

Kurumumuz hitap ettiği kitle, faaliyet alanları ve teşkilat yapısı açısından da ilçenin en büyük yapısı konumundadır. Bu nedenle kurumsal anlamda ilçedeki tüm yapılar kurumumuz açısından paydaş niteliğindedir. Ancak bu paydaşlardan kurumsal olarak en stratejik ve önemli olanları paydaş analizi içinde vermeyi uygun gördük.

 

5.Kurum İçi Ve Dışı Analiz

I. Kurum içi analiz;

 

Özel Bursa Meltem Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün Teşkilat Yapısı

 

Şekil 2: Özel Bursa Meltem Anadolu Lisesi Müdürlüğü Teşkilat Yapısı

ALİ HAYDAR ŞAHİN - Okullar Müdürü

 


ÖKGEŞ GENÇER - Müdür Yardımcısı

 

 

RABİA SİLİ - Rehber Öğretmen

Tablo 4: Öğrenci Sayıları

Tablo 5: Öğretmen Bilgileri 2018

Tablo 6: İnsan Kaynakları

Teknolojik Kaynaklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II.Kurum Dışı Analiz  

Müdürlüğümüz Stratejik planı için aşağıdaki üst politika belgelerinin taraması yapılmıştır.

 

 • 10. Kalkınma Planı

 • Orta Vadeli Mali Plan

 • Orta Vadeli Program

 • 62. Hükümet Programı

 • Bakanlık Mevzuatı

 • MEB 2019-2023 Stratejik Planı

 • Millî Eğitim Şura Kararları

 • Avrupa Birliği müktesebatı ve ilerleme raporu

 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları

 • TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

 • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

 • Millî Eğitim Kalite Çerçevesi

 • Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

 • Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

 • Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi

 • Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitimle İlgili Raporları (ILO, OECD, UNICEF, EUROSTAT, WORLDBANK, UNESCO, CEDEFOP, NACCCE, IEA...

 1. PEST-EE (Politik, Ekonomik, Sosyo-Ekonomik, Ekolojik, Etik) Analizi

Okulumuz ilçe merkezinde bulunmaktadır. Ulaşım kolaylığı ve çevresinde oturan mahalle sakinlerinin eğitim düzeyinin yüksek olması münasebetiyle tercih edilen bir kurum durumundadır. Kurulduğu yıldan bu yana ilçe ve il genelinde sayısız derece çıkaran okulumuz,

Okul binamız 5 katlıdır Butik bir okuldur. Özel Bursa Meltem İlkokulu, Özel Bursa Meltem Anadolu Lisesi ve Özel Bursa Akşam Lisesi ile aynı binada eğitim-öğretimine devam etmektedir. Binamızda 20 derslik vardır. Engelli öğrenci rampası mevcuttur okul bahçesi , basketbol ve voleybol oynamaya müsait alanlar ve fiziki yapılara sahiptir.

ZFT; GZFT Analizi sırasında Paydaşlarımızın görüşlerinin alınması amacıyla anketler düzenlenmiş. Okullarda yönetici, öğretmen ve öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda stratejik planda tüm paydaşların görüş ve düşüncelerinin yer almasıydı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.Sorun/Gelişim Alanları;

 • Parçalanmış Aile

 • Sosyal Kültürel Etkinlikler

 • Fiziki Alt Yapı Yetersizliği

 • Aile Eğitimi Yetersizliği

 • Yaygın Madde Kullanımı

 • Okuma Alışkanlığının Az Olması

 • Devamsızlık Oranlarının Fazla Olması

 • Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma Oranın Düşük Olması

 

Sorun/gelişim alanları tespit edilmiştir.

 

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın Stratejik Planında yer alan aşağıdaki Sorun/gelişim alanları da okulumuz tarafından tespit edilen sorun alanları arasında yer almıştır.

 

Gelişim / Sorun Alanları

 

 • Eğitim ve Öğretime Erişim 8,

 • Eğitim ve Öğretimde Kalitede 16,

 • Kurumsal Kapasitede 15

 

Olmak üzere toplam 39 sorun/gelişim alanı tespit edilmiştir.

Gelişim/Sorun Alanları Listesi

 

Eğitim ve Öğretime Erişim Gelişim/Sorun Alanları

 

 • İlköğretimde devamsızlık

 • Zorunlu eğitimden erken ayrılma

 • Taşımalı eğitim

 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş

 • Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı

 • Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi Özel öğretimin payı

 • Özel öğretim okullarının doluluk oranı

 • Hayat boyu öğrenmeye katılım

 

Eğitim ve Öğretimde Kalite Gelişim/Sorun Alanları

 

 • Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler Okuma kültürü

 • Okul sağlığı ve hijyen

 • Zararlı alışkanlıklar

 • Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler

 • Öğretmen yeterlilikleri

 • Okul Yöneticilerinin derse girme, ders denetleme yetkisi

 • Program geliştirme sürecinde katılımcılık

 • Etki analizi yapılmadan müfredat değişikliği

 • Haftalık ders çizelgeleri

 • Elektronik içeriklerinin hazırlanma standartları ve kullanımı

 • Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

 • Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı

 • Eğitsel değerlendirme ve tanılama

 • Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri

 • Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri

 • Yabancı dil yeterliliği

 

Kurumsal Kapasite Gelişim/Sorun Alanları

 

 • Yabancı dil yeterliliği

 • İnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi

 • İnsan kaynakları planlaması ve istihdamı

 • Öğretmenlerin adaylık eğitimi, hizmet öncesi mesleki uyum eğitimleri ile ilgili standartlar ve bu konuda ilgili mevzuatın uygulanması

 • Öğretmen istihdam stratejileri

 • Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak biçimde düzenlenmesi

 • Çalışanların ödüllendirilmesi

 • Yabancı dil becerileri

 • Eğitim, çalışma, konaklama ve sosyal hizmet ortamlarının kalitesinin artırılması

 • İkili eğitim yapılması ve derslik yetersizliği, kalabalık sınıflar

 • Donatım eksiklerinin giderilmesi

 • Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu

 • Özel eğitim okullarının yetersizliği (Hafif, orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü alanlarında özellikle ortaöğretim düzeyinde)

 • Okul-Aile Birlikleri

 • Stratejik planların uygulanabilmesi için kurumlarda üst düzey sahiplenmenin yetersiz olması

 • Bakanlık iç ve dış paydaşları ile etkin ve sürekli iletişim sağlanamaması

 

    3.BÖLÜM GELECEĞE BAKIŞ

MİSYONUMUZ

Biz, Özel Bursa Meltem Okulları olarak;

 • Bütün öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak,

 • Onların bireysel farklılıklarına saygı duyarak ve gözeterek bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak,

 • Öğrencilerimizi daha özgür sınıf ve daha özgür okul ilkesine uyarak eğitip geliştirmek,

 • Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi ve velilerimizi 21.yüzyıla hazırlamak,

 • Çağdaş uygarlık yolunda bilimi yol gösterici olarak görmek,

Okulumuzda bir atılım, bir değişim yaratarak okul toplumunun gelişmesini sağlamak, İçin VARIZ ve ÇALIŞMAKTAYIZ.

Okulumuz, Anayasada ve Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan kendisi için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programını bulunduğumuz çevrenin koşullarını da dikkate alarak etkili ve verimli bir şeklide uygulamaktadır.

Eğitim-öğretimde kaliteyi artırmamızın amacı, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı, evrensel insani değerlere saygılı, kendimize, ailemize, vatanımıza ve ulusumuza yararlı bireyler olmaktır. Bu amaç bizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracaktır. Bizler eğitimci ve öğrenciler olarak, geleceğimizi eğitim kurumlarında şekillenecek nesillerin tayin edeceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden öğrencilerimizin yaparak - yaşayarak kendi varlığının farkına varması, gözlem alışkanlığı kazanması, kafasını işlettiği kadar, elini kullandığı kadar vicdanının sesine kulak vermesi, gülebildiği kadar güldürmeyi, düşünmeyi öğrenebildiği kadar düşündürmeyi, eleştirdiği ölçüde eleştirilmeyi, sevmeyi becerdiği kadar sevilmeyi, sorgulayabildiği kadar sorgulanabilmeyi öğrenebilen ayrıca pörsümüş kişilikten sıcak, sevecen, saygın ve onurlu bir insan olarak ödev bilincine erişmiş, sorumluluklar alabilen bireyler olarak yetişmeleri tek amacımızdır.

Öğrencilerimiz daha çok üreten, verim alınan insan anlayışından öte; erdemli yardımsever, yapıcı, insancıl, aldığı eğitimle kendi yeti yeteneklerini kullanarak yaşamla ilgili tüm sorunları çözebilecek, özgürlüğün, onurun, kimliğinin ve kişiliğinin bilincinde olmalıdırlar.

Yasakçı, korkutucu, baskıcı, zorbacı ve sevgiden uzak erdemsiz eğitimin yol açtığı “SİNDİRİLMİŞ İNSAN” yerine sevgi, hoşgörü ve insana saygıyı esas alan erdemli eğitimin yol açtığı “EĞİTİLMİŞ İNSAN” yetiştirmek temel görevimiz olmalıdır.

VİZYONUMUZ

Her yeni düşünce bir uygarlığın; her eğitimli insan çağdaş ve güçlü bir Türkiye’nin müjdecisidir. Geleceğin Türkiye’sini güneş gibi aydınlatmak, yıldızlar kadar yükseltmek ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak, bilimin ışığında yürümek için el ele vermek.

Atatürk ilkelerinin ışığında, milli eğitimimizin temel amaçları doğrultusunda milli ve manevi değerlerimize bağlı, aydın fikirli, çağdaş düşünceli sorumluluk duygusu gelişmiş, kendine güvenen 21. Yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmek üzere orta öğrenime öğrenci yetiştirmek için varız.

TEMEL DEĞERLER

“Her fert bir değerdir” düşüncesinden yola çıkarak tıpkı diğer Cumhuriyet Okullarımızda olduğu gibi;Okulumuzda Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş eğitim verilir.

• “Öğrenemeyen öğrenci yoktur; geç öğrenen öğrenci vardır.” düşüncesinden hareket edilerek öğrencilerimize öğrenmede fırsat eşitliği tanınır.

• Her öğrenciye; ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak eğitim verilmeye özen gösterilir.

• Öğrencinin yaşantısını parçalamadan kişilik gelişimini sağlamaya özen gösterilir.

• Olumlu davranış değişikliğini gerçekleştirmek için öğrenciyi tanımaya ve davranışlarını anlamaya önem verilir.

• Klasik eğilim anlayışından sıyrılarak öğrencilerimiz, çağdaş eğitim yöntem, teknik ve araç gereçleriyle yetiştirmek üzere donanım eksikliklerinin giderilmesine çalışılır.

• Öğrencilerimizin fiziksel gelişiminin sağlanması için imkânlar ölçüsünde sportif faaliyetlere önem verilir.

• Öğrencilerimizin yetenekleri, sosyal etkinlikler aracılığıyla ön plana çıkarılır.

• Eğitim kadromuz kendi alanında uzman, kültürlü, yeniliğe açık, çağdaş teknolojiden faydalanan, yılmadan çalışan özverili insanlardır.

• En önemli görevimiz öğrenciyi yönlendirmek ve her alanda rehberi olabilmektir.

• Öğretmenlerimiz insan sevgisini ve mutluluğunu ön plana çıkarırlar.

• Liderlerimiz, çalışanların ekip çalışmasına katılmak; öğrencilerimizin sağlam karakterli, başarıya odaklanmış bireyler olarak yetişmesine destek olmak için vardır.

• Liderler, kurallara uymada örnek ve bu kuralların uygulanmasında da takip edicidirler.

• Aileler, öğrenciler ve çalışanlar, liderlerimize ihtiyaç duydukları ve istedikleri her zaman rahatlıkla ulaşabilirler.

Amaç, Hedeflere İlişkin Mimari

Amaç 1: Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.

Hedef 1.1: Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır.

Hedef 1.2: Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilecektir.

Hedef 1.3: Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır.

Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır.

Hedef 2.1: Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir.

Hedef 2.2: Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacaktır.

Hedef 2.3: Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan bağını kuran verimli bir finansman modeline geçilecektir.

Hedef 2.4: Kurumsal rehberlik ve teftiş sistemi okul geliştirme amaçlı rehberlik boyutunu öne çıkaracak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.

Hedef 3.1: Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 3.2: Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır.

Hedef 3.3: Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.

Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulacaktır.

Hedef 4.3: Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilecektir.

Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.

Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir.

Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanması kurulacaktır.

Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilecektir.

Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir.

Amaç 6: Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir.

Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.

Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları geliştirilecek, beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilecektir.

Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir.

Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

Amaç 7: Ülkemizdeki standartlar gözetilerek ilçemizdeki okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçilecektir.

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecektir.

Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

 

Amaç, Hedef Gösterge Ve Stratejiler

Amaç-1:

Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.

 

Hedef 1.1. : Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır.

UD: Uygulama Dönemi

Hedef 1.2. Her kademedeki bireylere bilgi toplumunun gerektirdiği kazanımların üst düzeyde edindirilmesi ile gerekli dil becerilerine sahip ve sürdürülebilir istihdamı sağlayacak nitelikte bireylerin yetişmesine imkan sağlamak.

Hedef 1.3. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır.

Amaç-2:

Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hakim kılınacaktır.

 

Hedef 2.1. Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir.

Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacaktır.

 

Amaç-3:

 

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.

 

Hedef 3.1. Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 3.2. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır.

Hedef 3.3. Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.

Amaç-4:

 

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.

Hedef 4.1: Orta öğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulacaktır.

Hedef 4.3: Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilecektir.

Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.

Amaç-5:

 

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir.

Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanması kurulacaktır.

Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilecektir.

Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir.

Amaç-6:

 

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir.

Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.

 

 

Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları geliştirilecek altyapı iyileştirilecektir.     

Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir.

Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

 

Amaç-7:

 

Ülkemizdeki standartlar gözetilerek ilçemizdeki okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçilecektir.

 

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecektir.

 

 

Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

 

4.BÖLÜM MALİYETLENDİRME

2019-2023 STRATEJİK PLANI MALİYETLENDİRME TABLOSU

 

Tablo: 2019-2023 stratejik planı harcama birimleri 5 yıllık tahmini ödenekleri

c13.PNG
c11.PNG
c14.PNG
c12.PNG
c39.PNG
c40.PNG
c38.PNG
c37.PNG
c36.PNG
c35.PNG
c34.PNG
c33.PNG
c32.PNG
c31.PNG
c30.PNG
c29.PNG
c28.PNG
c27.PNG
c26.PNG
c25.PNG
c24.PNG
c22.PNG
c23.PNG
c21.PNG
c20.PNG
c19.PNG
c18.PNG

İzleme Ve Değerlendirme Modeli

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda Özel Bursa Meltem Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2019-2023 dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Özel Bursa Meltem Ortaokulu Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Özel Bursa Meltem Ortaokulu Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

 

Özel Bursa Meltem Anadolu Lisesi 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Model’inin çerçevesini;

 

 1. Okul 2019-2023 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,

 2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,

 3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,

 4. Gerekli tedbirlerin alınması

Süreçleri oluşturmaktadır.

Okul 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Ayrıca, Okul/Kurum/Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Bakanlık izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

c17.PNG
c16.PNG
c15.PNG